... Project-X 19
Adding product to cart...

X-19 เพื่อสังคม

Project X-19 เริ่มต้นขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 หนักที่สุดโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆ

เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วม เราได้ทำการแบ่งประเภทของการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้ประสบปัญหา และได้จับคู่ประเภทเหล่านั้นกับองค์กรต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้คุณได้เลือกช่องทางการช่วยเหลือได้ตามที่คุณต้องการ

สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกปลายทางการช่วยเหลือให้ได้อย่างตรงใจที่สุด แต่นี่คือวิธีให้ความช่วยเหลือที่ง่ายที่สุดเช่นกัน

Head icon

สนับสนุนการรักษาด้านจิตใจ

วิกฤต COVID-19 ก่อให้เกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลกับหลายๆคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีประวัติการป่วยทางจิตเวชเป็นทุนเดิม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องความช่วยเหลือและเยียวยาทางจิตใจมากกว่าคนทั่วไป

หน่วยงานในหมวดนี้ดำเนินงานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

Head icon

ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

เราทราบกันดีว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งกระทบต่อคนทุกกลุ่ม แต่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือชาวบ้านในชุมชนแออัดซึ่งไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ ทำให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

หน่วยงานในหมวดนี้ส่งมอบถุงยังชีพ ซึ่งรวมถึง ยา และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

Head icon

ส่งเสริมการศึกษา

ถึงแม้โรงเรียนหลายแห่งจะกลับมาเปิดทำการเป็นปกติแล้ว แต่ยังมีเด็กๆจำนวนมากที่ไม่ได้กลับมาเรียนหนังสือตามเดิมเนื่องจากครอบครัวของพวกเขาขาดรายได้จากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มากกว่าเดิม

หน่วยงานในหมวดนี้ส่งเสริมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำรงชีพให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

Head icon

ยุติความอดอยาก

ช่วงเวลายากลำบากนี้ ทำให้คนจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพว่างงาน ปริมาณอาหารที่มูลนิธิต่างๆนำไปแจกจ่ายจึงไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้คนอดอยากที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

หน่วยงานในหมวดนี้ส่งมอบอาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน

Project-X emblem logo