... Project-X 19
Adding product to cart...

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

บทนำและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านี้ (ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) เป็นสัญญาระหว่างผู้ใช้ (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ”) กับ บริษัท โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549102331 (ต่อไปเรียกว่า “โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19” หรือ “เรา”) ที่มีผลบังคับในทุกกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ www.projectx-19.com ของเรา (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19”) ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อกำหนดนี้โดยสมบูรณ์ และยอมรับว่า ข้อกำหนดนี้เป็นข้อกำหนดที่มีผลบังคับระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมีผลเหนือข้อกำหนดใดๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ในการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดนี้โดยสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ข้อกำหนดนี้ มีความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของคุณในฐานะลูกค้าของเราและในการคุ้มครองสิทธิของเราในฐานะผู้ประกอบการ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุง เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และคุณมีภาระแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าชมเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดฉบับแก้ไขล่าสุด  นอกจากนี้ โดยการเข้าชมและใช้เว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 หลังจากวันที่เราได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

การเข้าถึงเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้เว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา แต่เราไม่รับรองในผลดังกล่าว เราสงวนสิทธิในการปิดเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19เป็นเวลาสั้นๆโดยครั้งคราวเพื่อทำการบำรุงรักษา คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเรา สำหรับการไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราวในกรณีดังกล่าว

คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ฟังก์ชั่นบางส่วนบนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณให้คุณทราบ ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่คุณ ซึ่งตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้กับ ProjectX-19 โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและกำหนดรหัสผ่านที่ปลอดภัย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเลือกรหัสผ่านซึ่งผู้อื่นคาดเดาได้ยาก และคุณควรออกจากระบบบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านของคุณ คุณจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องถือว่าข้อมูลการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นความลับที่ต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม และคุณต้องใช้เว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19ด้วยตนเองเท่านั้น หากคุณคิดว่าอาจมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบทันที และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณหากยังสามารถเข้าสู่ระบบได้

คุณให้คำรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน เราสงวนสิทธิในการปิดบัญชีผู้ใช้ใดๆตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ รวมถึงในกรณีที่เราเห็นว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อกำหนดนี้ 

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19หรือเนื้อหาใดๆที่ให้ไว้บนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19จะปราศจากข้อผิดพลาด 

เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลสินค้า

เราใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแสดงข้อมูล คำอธิบาย และรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าบนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว

ราคาสินค้า

ราคาสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 แสดงเป็นสกุลเงินบาทไทยและไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะระบุไว้ต่างหากจากราคาสินค้าและอย่างชัดเจนในใบแจ้งหนี้ซึ่งปรากฏในตอนท้ายของกระบวนการสั่งซื้อสินค้า  เราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าของเราได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะระบุให้คุณทราบเมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้า หากราคาสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19ไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด และยอดรวมที่แสดงในขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าของคุณเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ฯลฯ) คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกและเราจะคืนเงินให้แก่คุณ ถึงแม้ว่าคุณจะได้ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็ตาม

ความพร้อมจัดส่งสินค้า

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์และชำระเงินแล้ว เราจะพยายามดำเนินการตามคำสั่งซื้อนั้นๆ หากเราไม่สามารถจัดหาสินค้ารายการใดหลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการยืนยันและชำระเงินแล้ว เราจะคืนเงินตามราคาที่คุณชำระสำหรับสินค้านั้นภายใน 30 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน หากคำสั่งซื้อของคุณรวมถึงสินค้าที่เราไม่สามารถจัดหาได้ชั่วคราว เราจะส่งสินค้าที่มีอยู่ออกไปก่อน เมื่อเรามีสินค้าที่คงค้างจำหน่ายแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่คุณ โดยจัดส่งแบบมาตรฐานและไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่สินค้ารายการใดที่คุณสั่งซื้อเป็นสินค้าที่ได้เลิกผลิตแล้วโดยถาวร เราจะเสนอการเปลี่ยนสินค้าซึ่งเลิกผลิตแล้วดังกล่าวกับสินค้าที่มีราคาและคุณภาพเทียบเท่า หากคุณยอมรับการเปลี่ยนสินค้าแล้วและต้องการคืนสินค้าในภายหลัง ให้ใช้เงื่อนไขการคืนสินค้าตามปกติ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอเปลี่ยนสินค้าและสินค้าเดิมได้เลิกจำหน่ายแล้วอย่างถาวร เราจะคืนเงินให้คุณตามราคาของสินค้าที่ไม่มีจำหน่าย

การชำระเงินที่ปลอดภัย

ปัจจุบันเรามีช่องทางการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณ คือ ผ่านบริการของ Omise ซึ่งใช้การเข้ารหัส SSL ขั้นสูงเพื่อให้ธุรกรรมของคุณปลอดภัยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการใช้งาน (เราจะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการในฐานะผู้ขายและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในฐานะผู้ซื้อ) ดังนั้นคุณจะไม่ต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับการสั่งซื้อของคุณที่ชำระเงินผ่านบริการนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการดังกล่าวในการชำระเงินให้แก่เรา โปรดดูที่ Omise สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับเต็ม

การจัดส่งสินค้า

เรามีเป้าหมายที่จะจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อภายใน 1-2 วัน หลังจากผู้ให้บริการรับชำระเงินได้ยืนยันการชำระเงินของคุณแล้ว 

การจัดส่งสินค้า

สินค้าที่คุณสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุในขณะที่สั่งซื้อสินค้า สินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19จะจัดส่งไปยังที่อยู่ตู้ป ณ . ของคุณ

เราจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อจัดส่งสินค้าให้คุณตามเวลาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบผลของการจัดส่งที่ล่าช้าหรือการสูญหายของพัสดุ ที่เกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลที่สาม หรือที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์สุดวิสัยใดๆ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับพัสดุของคุณ เราจะทำการตรวจสอบกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันหลังจากได้รับแจ้งจากคุณ ในระหว่างการตรวจสอบนี้จะไม่มีการคืนเงินหรือการจัดส่งสินค้าซ้ำใดๆ

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

สัญญาซื้อขายสินค้าที่ทำขึ้นระหว่างโปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19และลูกค้าสามารถยกเลิกได้ โดยการยกเลิกสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่สินค้าตามคำสั่งซื้อยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจำแนกพัสดุของผู้จัดส่งบุคคลที่สามเท่านั้น และการยกเลิกจะไม่สามารถทำได้หลังจากสินค้าได้ถูกขนย้ายแล้ว  หากคุณแจ้งขอยกเลิกในเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้ว และคุณจะสามารถเลือกระหว่างการส่งสินค้าคืนหรือการเปลี่ยนสินค้าได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าปรากฏตามด้านล่าง 

การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

คุณสามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าแล้ว โดยคุณสามารถแจ้งเราผ่านทาง support@projectx-19.com ทั้งนี้ ในการส่งสินค้าคืนให้แก่เราคุณจะต้องใช้วิธีส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนและคุณจะต้องรับผิดชอบค่าส่งที่เกี่ยวข้อง 

เราจะอนุมัติคืนเงินให้แก่ลูกค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าที่ถูกส่งคืนยังอยู่ในสภาพเดิมที่สมบูรณ์เท่านั้น หากสินค้าใดได้รับความเสียหาย ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือมีบรรจุภัณฑ์ที่สึกหรอเกินกว่าที่จะเกิดจากการเปิดหีบห่อสินค้า คุณจะไม่ได้รับการอนุมัติให้คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า แต่ละคำขอจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของเราเป็นกรณีๆไป ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการตรวจสอบของเราผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่ส่งคืนสินค้าลูกค้าจะได้รับเงินคืนในจำนวนที่หักค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และจะคืนให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าได้ใช้เพื่อชำระเงินให้แก่เรา

หากขนาดของสินค้าไม่เป็นที่พึงพอใจ เรายินดีที่จะเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นให้แก่คุณ หากคำขอแลกเปลี่ยนสินค้าของคุณในกรณี้ได้รับการอนุมัติ เราจะจัดส่งสินค้าชิ้นแลกเปลี่ยนให้แก่คุณผ่านบริการส่งไปรษณีย์มาตรฐานของบุคคลที่สามโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 รวมถึงภาพประกอบ ข้อความ ชื่อ ชื่อแบรนด์ รูปภาพ และวิดีโอ (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของโปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 รวมถึง การทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหานี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด จะต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าและโดยชัดแจ้งจากโปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 เท่านั้น

ข้อมูล เนื้อหา และไฟล์ทั้งหมด ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เรา ไม่สามารถให้สิทธิแก่คุณในการคัดลอก แสดง หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ไม่ใช่สิทธิของคุณ การใช้เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีบทกำหนดโทษอย่างรุนแรงภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้

เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ หากการใช้งานเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19ของผู้ใช้เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

การสละสิทธิและโมฆะแยกส่วน

หากโปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19มิได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิใดๆของตนตามข้อกำหนดนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธินั้นๆ ข้อกำหนดนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและโปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 ซึ่งมีผลบังคับในทุกกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 โดยมีผลเหนือข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ หากศาลที่มีอำนาจใดๆได้วินิจฉัยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่วนดังกล่าวจะถูกตัดออก หรือ ถูกจำกัดผลบังคับเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ส่วนอื่นๆของข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น

ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ลูกค้าได้เแสดงไว้บนเว็บไซต์โปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19 จะได้รับการกลั่นกรองโดยโปรเจ็คท์ เอ็กซ์-19  หากพบว่าข้อความใดมีเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม (ในบริบทของการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม การหมิ่นประมาท การดูหมิ่น การแสดงความคิดเห็นนอกบริบท เป็นต้น) เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือการปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อความนั้น


Project-X emblem logo